• Fri frakt vid 299 kr
  • Leverans 1-3 dagar
  • Fri retur i butik

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterade 2021-03-01

Vi vet hur viktigt det är med integritet och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter så att du känner dig säker på att uppgifterna är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgiftsansvar

Hälsokosten Retail Sverige AB, organisationsnummer 556189-4444, är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta oss på info@halsokosten.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som vi behandlar

Vi samlar in personuppgifter från dig när du handlar i våra fysiska butiker och vår e-handel men också när du besöker vår hemsida eller anmäler dig till våra nyhetsbrev. Det är uppgifter om namn, personnummer, adress- och kontaktuppgifter men ibland även till exempel uppgifter om IP-nummer till din utrustning.

Känsliga personuppgifter

Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter samt biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. Vi behandlar inga sådana personuppgifter.

Hantering och lagring av personuppgifter

Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter lagenligt. Det förekommer ofta att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtal, via samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Behandling av dina personuppgifter sker också för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar aldrig dina personuppgifter länge än vad som krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla personuppgifter som vi behöver för fullgörande av köp och för kundvård i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgiften i upp till två år.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Säkerhet

Vi och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Samtliga våra system som hanterar personuppgifter är skyddade av åtkomstsystem.

Utlämning av personuppgifter

Avtalspartners och it-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika it-tjänster och it-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och undantagsvis tar vi ut en administrativ självkostnad för detta. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska vara personligt undertecknad.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifter om dig i vissa fall ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.